Miory to niewielka wieś położona na Brasławszczyźnie (obecna Białoruś), założona w XVI wieku i przez długi czas wchodząca w skład Wielkiego Księstwa Litewskiego.
W okresie międzywojennym wieś należała do województwa wileńskiego II Rzeczpospolitej. Obecnie w Miorach żyją potomkowie Polaków, którzy nie zostali przesiedleni wskutek akcji repatriacyjnej po II wojnie światowej – głównie starsze pokolenie, zachowujące tradycje narodowościowe i dobrze posługujące się językiem przodków. Są wspierani przez Związek Polaków na Białorusi oraz lokalne środowiska katolickie.