Urodził się w 1921 roku w Kownie. Jego rodzina od kilku pokoleń mieszkała w Kownie. Jego ojciec pracował na kolei, matka zajmowała się domem i szóstką dzieci. Jego ojcem chrzestnym był Adolf Giżyński - deputowany do sejmu litewskiego. W okresie nauki szkolnej Wacław Mikulski należał do Towarzystwa Pochodnia. Przed wybuchem wojny ukończył litewską szkołę powszechną, a po wojnie gimnazjum. W okresie II wojny światowej przebywał w Wilnie, pracował m.in. jako krawiec i dostawca drewna. Po wojnie (w 1948 roku) ukończył Wydział Medyczny na Uniwersytecie w Kownie. Przez całe życie pracował jako lekarz, w latach 50. na stałe zamieszkał z żoną w Kłajpedzie. Na emeryturę przeszedł w wieku 80 lat. 

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_1255
data nagrania: 17.08.2008
długość nagrania: 02:13:00
kraj: Litwa
miejscowość: Kłajpeda (Klaipėda)
autor nagrania: Filipkowski Piotr
Mikulski Wacław
Streszczenie relacji z minutnikiem

[00:00:00] AHM_PnW_1255_Mikulski_Wacław_01
Losy rodzinne i przyjazd rodziców do Kowna; rozpoczęcie nauki w szkole i brak znajomości języka litewskiego; wstąpienie do organizacji "Pochodnia"

[00:05:00, 01]
Relacje między Polakami i Litwinami przed wybuchem wojny; organizacje polskie i litewskie działające w Kownie; rozpoczęcie studiów medycznych w Wilnie w 1942 roku; zamknięcie uczelni przez Niemców i powrót do Kowna; ukończenie uczelni i praca zawodowa;

[00:10:00, 01]
Przodkowie mieszkający w Kownie; związek rodziny z Kownem; losy rodziny w XIX i na początku XX wieku;

[00:15:00, 01]
Małżeństwa przed wojną - zgoda ojca i stosunek do małżeństw z Litwinami; stosunki z Litwinami i poglądy polityczne w domu; powojenne wyjazdy Polaków z Kowna;


[00:20:00, 01]
Otrzymanie karty repatriacyjnej do Polski; pozostanie w Kownie z powody braku transportu; wspomnienie nielegalnej przedwojennej wizyty w Polsce - przekroczenie granicy na rzece;

[00:25:00, 01]
Życie religijne w domu rodzinnym; wspomnienie świąt wielkanocnych; uroczystości religijne;

[00:30:00, 01]
Mniejszość polska w Kownie; spędzanie wolnego czasu w dzieciństwie; zarobki ojca przed wojną i utrzymywanie dużej rodziny;

[00:35:00, 01]
Nauka w litewskiej szkole; nauka języka litewskiego; Żydzi mieszkający w Kownie;

[00:00:00] AHM_PnW_1255_Mikulski_Wacław_02
Wspomnienia związane z wybuchem wojny; pobyt w Wilnie w czasie wojny; praca w czasie wojny jako dostawca drewna; praca w zakładzie krawieckim;

[00:05:00, 02]
Spotkanie z żołnierzami z Luftwaffe i uderzenie jednego z nich;

[00:10:00, 02]
Nauka języka niemieckiego przed wojną; wyjazd z Kowna do Wilna w 1940 roku; krewni z Wiliampola;

[00:15:00, 02]
Przedwojenne Towarzystwo "Pochodnia" i przynależność do niego; występy organizowane prze "Pochodnię";

[00:20:00, 02]
Powrót do rodzinnego Kowna w 1944 roku; studia medyczne na Uniwersytecie Kowieńskim; ukończeniu studiów 1948 roku; zwolnienie z pracy ze studentami z powodu niewstąpienia do partii; odwilż po śmierci Stalina; poglądy polityczne;

[00:25:00, 02]
Stosunek do władzy radzieckiej i Związku Radzieckiego; praca w zawodzie lekarza; wyjazd wraz z żoną do Kłajpedy i praca w szpitalu;

[00:30:00, 02]
Przynależność do partii; niepodległość Litwy; tożsamość narodowa;

[00:35:00, 02]
Problemy z otrzymaniem paszportu z narodowością polską;

[00:40:00; 02]
Życie codzienne w Kłajpedzie; tęsknota za Wilnem i Kownem;

[00:00:00] AHM_PnW_1255_Mikulski_Wacław_03
Działalność Związku Polaków w Kłajpedzie;

[00:05:00, 03]
Problemy lokalowe Związku i bieżąca działalność; refleksja na temat mniejszości Polskiej na Litwie;

[00:10:00; 03]
Stosunek do życia religijnego i kościoła;

[00:15:00; 03]
Pobyt w seminarium duchownym w czasie wojny; decyzja o wystąpieniu z seminarium i podjęciu studiów medycznych;

[00:25:00, 03]
Refleksja na temat narodowości i otwarte mówienie o byciu Polakiem; wyjazdy do Polski.

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl