Urodził się 30 czerwca 1939 we Lwowie. Był najstarszy z czworga rodzeństwa. 25 maja 1950 roku w nocy cała rodzina została aresztowana pod zarzutem utrzymywania kontaktów z zagranicą. Matka została osadzona we lwowskim więzieniu. Pozostałą część rodziny zawieziono do Bibrki, 60 kilometrów od Lwowa, a następnie deportowana na Syberię (do Rybińska). Pod koniec lat 50. Omelan Bojkiw zdawał egzaminy na politechnikę w Tomsku, ale się nie dostał z powodu wpisu w zaświadczeniu, że pochodzi z rodziny "wrogów ludu". Podjął decyzję o powrocie do Lwowa, gdzie podjął kolejną próbę dostania się na politechnikę. Po powrocie na Syberię zaczął uczęszczać na studia wieczorowe. Omelan Bojkiw odbył obowiązkową służę wojskową, po jej zakończeniu wstąpił na uniwersytet na wydział chemii. Przerwał naukę z powodów materialnych – musiał utrzymać rodzinę, którą w międzyczasie założył. Pracował w Naukowo-Doświadczalnym Instytucie Półprzewodników. 

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_0647
data nagrania: 05.07.2007
długość nagrania: 01:22:00
kraj: Rosja
miejscowość: Tomsk
autor nagrania: Buczyło Maria
Bojkiw Omelan
Streszczenie relacji z minutnikiem

[00:00:00] AHM_PnW_0647_Bojkiw_Omelan_01
Deportacja rodziny ze Lwowa na Syberię w 1950 roku; droga na Syberię (przez Białoruś); przyjazd do Tomska, następnie do Kołpaszewa; przyjazd do Rybińska;

[00:05:00, 01]
Warunki mieszkaniowe na zesłaniu; praca ojca jako szewc we Lwowie; przyczyny wywiezienia – posądzenie o współpracę z Niemcami; pobyt na zesłaniu w Rybińsku, a następnie w Białym Jarze; zwolnienie z zesłania w 1958 roku;

[00:10:00, 01]
Próba wstąpienia na politechnikę w Tomsku; powrót do Lwowa i również próba rozpoczęcia studiów; odmowa przyjęcia na studia z powodu bycia „wrogiem ludu”; zapisanie się do technikum; porzucenie nauki w technikum i wyjazd do rodziców do Białego Jaru; podjęcie pracy w banku; praca w Tomsku i rozpoczęcie studiów wieczorowych;

[00:15:00, 01]
Trzy lata służby wojskowej w Omsku; założenie rodziny i starania o mieszkanie; podjęcie nowej pracy w przedsiębiorstwie półprzewodników i otrzymanie mieszkania;

[00:20:00, 01]
Podjęcie dodatkowej pracy; wspomnienie pracy i ukończenie zaocznych studiów; rodzeństwo Omelana Bojkiw;

[00:25:00, 01]
Powrót jednej z sióstr do Lwowa; przymusowe meldowanie się co miesiąc; problemy ojcas z powrotem do Lwowa – wyrok ukraińskiego sądu i możliwość powrotu; przyjazd ojca do Lwowa i starania o mieszkanie;

[00:30:00, 01]
Decyzja Bojkiwa Omelana o pozostaniu w Tomsku; pozostanie matki na Syberii; studiowanie przyczyn deportacji rodziny na Syberię – dostęp do dokumentów;

[00:35:00, 01]
Studiowanie dokumentów oskarżających rodzinę o bycie „wrogami ludu”.

[00:00:00] AHM_PnW_0647_ Bojkiw_Omelan_02
Praca jako inżynier; próby odzyskania mieszkania we Lwowie; oczekiwanie na zwrot mieszkania – kolejka;

[00:05:00, 02]
Opowieść o pismach wysyłanych w sprawie mieszkania; okupacja niemiecka we Lwowie; wspomnienie Niemców częstujących dzieci cukierkami; śmierć jednego z braci w 1945 roku;

[00:10:00, 02]
Jeńcy niemieccy we Lwowie (po zakończeniu wojny); szukanie ukrywających się w mieście Niemców przez Armię Czerwoną;

[00:15:00, 02]
Warunki życia pod kolejnymi okupacjami – przywożenie żywności ze wsi; powrót te wsi podczas walk; ukrywanie się w piwnicach w czasie walk; wywożenie młodzieży na roboty przymusowe (okupacja niemiecka); strach przed banderowcami;

[00:20:00, 02]
Represje po wojnie – kolektywizacja, przymusowe zapisywanie do kołchozów; wspomnienie publicznej chłosty jednego z chłopów; wywiezienie dziadka Omelana Bojkiwa w 1947 roku i nieznane miejsce jego pochówku;

[00:25:00, 02]
Poszukiwanie miejsca pochówka dziadka; brak kontaktu z dziadkiem po jego wywiezieniu; refleksja o odwiedzaniu rozsianych mogił rodzinnych; stosunki między Polakami, Ukraińcami i Rosjanami we Lwowie – odczucia z dzieciństwa;

[00:30:00, 02]
Stosunki z Polakami – mieszane małżeństwo w rodzinie; reakcje na śmierć Stalina; nadzieje na szybki powrót do domu po śmierci Stalina;

[00:35:00, 02]
Słuchanie Radia Swoboda; informacje o powstaniu w Polsce NSZZ „Solidarność”; powszechna krytyka wydarzeń w Polsce (przez władze, koniec lat 80.);

[00:40:00, 02]
Wieści o wydarzenia na Węgrzech w 1956 roku i reakcje; refleksja na temat reakcji na wydarzenia w krajach komunistycznych.

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl