Urodził się 24 października 1927 w Stryju jako najmłodszy z czterech braci, syn Julii i Wiktora. W wieku siedmiu lat rozpoczął naukę w szkole podstawowej, w której do wybuchu wojny ukończył pięć klas. Podczas okupacji sowieckiej kontynuował naukę, powtarzając przymusowo piątą klasę. Po wkroczeniu wojsk niemieckich do Stryja nadal kształcił się w szkole podstawowej i rozpoczął naukę w gimnazjum kupieckim. W 1947 roku rozpoczął pracę na poczcie, gdzie sortował korespondencję. W 1950 roku, po ukończeniu specjalistycznych kursów, został naczelnikiem wydziału sortowania listów. Funkcję tą sprawował do czasu przejścia na emeryturę. W 1951 roku założył rodzinę, miał dwoje dzieci.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_0249
data nagrania: 24.08.2006
długość nagrania: 02:46:00
kraj: Ukraina
miejscowość: Stryj (Strij)
autor nagrania: Jóźwik Artur
Bujkiewicz Czesław
Streszczenie relacji z minutnikiem

[00:00:00] AHM_PnW_0249_Bujkiewicz_Czesław_01
Relacja zawiera opowieść o osobistych przeżyciach autora, jak również o wydarzeniach których był on świadkiem. Autor przedstawił przebieg swojej edukacji: przed wojną rozpoczął naukę szkole podstawowej w rodzinnym Stryju i ukończył pięć klas. Po wkroczeniu Sowietów wraz z innymi dziećmi został cofnięty z powrotem do piątej klasy i kontynuował naukę. Podczas okupacji w latach 1939-41 zdążył ukończyć dwie następne klasy, a po wkroczeniu Niemców ukończył naukę w szkole podstawowej i rozpoczął przygotowania w gimnazjum prowadzonym w konspiracji.

[00:00:00] AHM_PnW_0249_Bujkiewicz_Czesław_02
Autor przedstawił obraz życia codziennego w przedwojennym Stryju, stosunki polsko-ukraińskie i polsko-żydowskie, a następnie opowiedział o wydarzeniach związanych z wybuchem II wojny światowej oraz wkroczeniem Armii Czerwonej na Kresy Wschodnie – ucieczkach Polaków z ziem zachodnich na Kresy, atakach ukraińskich nacjonalistów i represjach sowieckich wobec Polaków w latach 1939-41: aresztowaniach, deportacjach. Dość obszernie autor opowiedział o wybuchu wojny między ZSRR a Niemcami w 1941 roku i przebiegu okupacji niemieckiej, zwłaszcza sytuacji Żydów, utworzeniu getta, a następnie masowych zbrodniach dokonanych na mieszkańcach getta podczas jego likwidacji przez Niemców. Rozmówca przedstawił również zmianę nastrojów wśród ludności ukraińskiej podczas okupacji niemieckiej, ich nadzieje związane z proklamowaniem niepodległego państwa ukraińskiego, ataki oddziałów UPA na ludność polską i powojenną likwidację banderowców. Następnie opowiedział o falach głodu, które miały miejsce w czasie okupacji niemieckiej, po wojnie -–w 1947 roku oraz w czasach Chruszczowa.

[00:00:00] AHM_PnW_0249_Bujkiewicz_Czesław_03
W 1947 roku autor rozpoczął pracę na poczcie. Przedstawił codzienność życia w okresie powojennym, za czasów ZSRR, skupiając się głównie na inwigilacji KGB, w tym kontrolowaniu korespondencji przychodzącej z zagranicy i tam wysyłanej przez obywateli Ukrainy radzieckiej. Opowiedział o przymusowym zerwaniu kontaktu listownego z bratem zamieszkującym wówczas w Szwajcarii, sposobie ominięcia tego zakazu i dokonał analizy działalności aparatu kontroli KGB w rejonie Stryja i Samborszczyzny. Autor przedstawił również walkę polskiej mniejszości o odzyskanie budynku kościoła katolickiego w latach osiemdziesiątych i sytuację religijną Polaków w okresie władzy radzieckiej.

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl