Portret Piotr Polagoszko
Urodził się 28 czerwca 1920 we wsi Ambrosionki w powiecie brasławskim (Wileńszczyzna, II RP). Ojciec, Michał Polagoszko, miał 10 hektarów ziemi. Matka, Aleksandra z domu Łotyszonek, prowadziła gospodarstwo i pracowała w rodzinnym sklepie kolonialnym. W wieku siedmiu lat Piotr Polagoszko poszedł do szkoły powszechnej we wsi Ambrosionki, a po czterech klasach - do siedmioklasowej szkoły w Jodach. Należał do harcerstwa i organizacji „Strzelec”. Następnie wstąpił na Uniwersytet Wileński, jednak po półtora roku wybuchła wojna, więc przerwał edukację. Po wojnie ukończył wieczorowy uniwersytet budowlany. W 1946 roku został zesłany do Workuty i tam przebywał 9 lat. Następnie wrócił do rodzinnej wsi, gdzie pracował w kołchozie przez rok. W latach 50. przeprowadził się do Dyneburga.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_0806
data nagrania: 24.06.2008
długość nagrania: 01:31:00
kraj: Łotwa
miejscowość: Dyneburg (Daugavpils)
autor nagrania: Kwiecińska Magdalena
Polagoszko Piotr
Streszczenie relacji z minutnikiem

[00:00:00] AHM_PnW_0806_Polagoszko_Piotr_01
Najwcześniejsze wspomnienia, dzieciństwo, nauka w szkole podstawowej; Zułowo – miejsce narodzin Józefa Piłsudskiego; pochodzenie rodziców; przyjazd Józefa Piłsudskiego na dożynki do Zułowa (1932);

[00:05:00, 01]
Wykształcenie, nauka w szkole budowlanej; czytanie polskiej prasy;

[00:10:00, 01]
Ród Łopacińskich na Brasławszczyźnie;

[00:15:00, 01]
Opis wsi Ambrosionki; Żydzi w miejscowości Jody; nauka w szkole powszechnej, koledzy z klasy;

[00:20:00, 01]
Rodzina Kondratowiczów; relacje polsko-żydowskie w Jodach (lata 30.); lekcje religii w szkole;


[00:25:00, 01]
Budowa kościoła w Szarkowszczyźnie; spotkanie z Józefem Piłsudskim; wybuch II wojny światowej;

[00:30:00, 01]
Pierwsze dni II wojny światowej; wygląd żołnierzy sowieckich; służba ojca w wojsku;

[00:35:00, 01]
Czas wolny w dzieciństwie, prace stolarskie; wejście Niemców, przejście frontu niemieckiego; partyzantka;

[00:40:00, 01]
Wywózki na Syberię;

[00:00:00] AHM_PnW_0806_Polagoszko_Piotr_02
Wywózki na Syberię z Szarkowszczyzny;

[00:05:00, 02]
Służba wojskowa; rodzeństwo Piotra Polagoszko, brat i siostra;

[00:10:00, 02]
Losy rodzeństwa; koniec II wojny światowej; tworzenie kołchozów; studia przed wojną w Wilnie; nastroje w Wilnie przed wybuchem wojny;

[00:15:00, 02]
Studia w Wilnie, studencki ubiór; członkostwo w harcerstwie i Związku Strzeleckim „Strzelec”; harcerskie wycieczki do Polski;

[00:20:00, 02]
Obchody 3 Maja w Wilnie; święta religijne, śpiewanie polskich pieśni, kolęd;

[00:25:00, 02]
Reakcje na śmierć Stalina;

[00:30:00, 02]
Ślub w Jodach; codzienność w Dyneburgu po rozpadzie ZSRR;

[00:35:00, 02]
Opowieść o kierowcy, który transportował polskich oficerów do Katynia; pobyt na zesłaniu w Workucie (1946-1955);

[00:40:00, 02]
Warunki życia na zesłaniu, praca w łagrze; spotkanie z Lechem Wałęsą w Stoczni Gdańskiej (1984);

[00:45:00, 02]
Powrót pociągiem z Syberii; przyjazd do Ambrosionki; śmierć rodziców.

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl